Support
Arjan Pong
035 323239, 035 323240, 089 8129392
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


                

                                            

                                                

                                         Ayutthaya Radio Online

                                                               ( 06.00-12.00 น./17.00-20.30 น.)

 

 

  

 

 https://www.facebook.com/ayutthaya812

 

 

 

 

 

 

ข่าวอยุธยา

 

 

 

 

พันท้ายนรสิงห์มีตัวตนหรือไม่?!

ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ ทำไมต้องซื้อลิขสิทธิ์สร้างหนังละคร!!

www.arjanpong.com

#พันท้ายนรสิงห์ #พระเจ้าเสือ #อยุธยา

“พันท้ายนรสิงห์” ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับ เช่น ฉบับสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ที่ทรงเรียบเรียงขึ้นเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวถึงเรื่องราวของสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี หรือ พระเจ้าเสือ กษัตริย์พระองค์ที่ ๒๙ ของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทรงโปรดกีฬาชกมวย คล้องช้าง ล่าสัตว์ และตกเบ็ด เสด็จไปทรงเบ็ดที่ปากน้ำเมืองสาครบุรี หรือสมุทรสาครเป็นประจำ พงศาวดารนี้ได้กล่าวถึงการเสด็จประพาสทรงเบ็ดครั้งหนึ่งว่า

“จุลศักราช ๑๐๖๖ (พ.ศ.๒๒๔๗) ปีวอก ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย จะไปประพาสทรงเบ็ด ณ ปากน้ำเมืองสาครบุรี ครั้นเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคกขามและคลองที่นั่นคดเคี้ยวมาก และพันท้ายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่งคัดแก้ไขมิทันที ศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นโขนกระทบกิ่งไม้อันใหญ่เข้าก็หักตกลงในน้ำ พันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็ตกใจ จึงโดดขึ้นเสียจากเรือพระที่นั่ง และขึ้นอยู่บนฝั่งแล้วร้องกราบทูลพระกรุณาว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ ขอจงทรงพระกรุณาโปรดให้ทำศาลขึ้นที่นี่สูงประมาณเพียงตา แล้วจงตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้ากับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักตกน้ำลงไปนั้นขึ้นบวงสรวงไว้ด้วยกันที่นี้ ตามพระราชกำหนดในบทพระอัยการเถิด

จึงมีพระโองการตัดว่า อ้ายพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งโทษเอ็งถึงตายนั้นก็ชอบอยู่แล้ว แต่ทว่าบัดนี้กูจะยกโทษเสีย ไม่เอาโทษเอ็งแล้ว เอ็งจงคืนมาลงเรือไปด้วยกูเถิด ซึ่งศีรษะเรือที่หักนั้นกูจะทำต่อเอาใหม่แล้ว เอ็งอย่าวิตกเลย

พันท้ายนรสิงห์จึงกราบทูลว่า ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดมิเอาโทษข้าพระพุทธเจ้านั้น พระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้ แต่ทว่าจะเสียขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดกฎหมายไป และซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาละพระราชกำหนดสำหรับแผ่นดินเสียดังนี้ ดูมิบังควรยิ่งนัก นานไปภายหน้าเห็นว่าคนทั้งปวงจะล่วงครหาติเตียนดูหมิ่นได้ และพระเจ้าอยู่หัวอย่าทรงพระอาลัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ถึงแก่มรณโทษนี้เลย จงทรงพระอาลัยถึงพระราชประเพณีอย่าให้เสียขนบธรรมเนียมไปนั้นดีกว่า อันพระราชกำหนดมีมาแต่โบราณนั้นว่า ถ้าและพันท้ายผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่ง ให้ศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นหัก ท่านว่าพันท้ายผู้นั้นถึงมรณโทษให้ตัดศีรษะเสีย และพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระกรุณาโปรดให้ตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าเสีย ตามโบราณราชประเพณีกำหนดนั้นเถิด

จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ขึ้นแล้ว แล้วดำรัสว่า อ้ายพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งโทษถึงตายแล้วนั้น กูจะประหารชีวิตเอ็งเสียพอเป็นเหตุแทนตัวเอ็งแล้ว เอ็งอย่าตายเลย จงกลับมาลงเรือไปด้วยกับกูเถิด

พันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็มีความละอายนัก ด้วยกลัวจะเสียพระราชกำหนดโดยขนบธรรมเนียมโบราณไป เกรงทั้งปวงจะครหาติเตียนดูหมิ่นในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งตนได้ สู้เสียสละชีวิตของตัวมิได้อาลัย จึงกราบทูลว่า ขอพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าครั้งนี้ พระเดชพระคุณหาที่เปรียบมิได้ แต่ทว่าซึ่งจะตัดศีรษะรูปดินแทนตัวข้าพระพุทธเจ้าดังนี้ ดูเป็นทำเล่นไป คนทั้งหลายจะล่วงครหาติเตียนได้ ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าโดยฉันจริงเถิด อย่าให้เสียขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดไปเลย ข้าพระพุทธเจ้าจะขอกราบทูลฝากบุตรและภรรยา แล้วก็จะกราบถวายบังคมลาตายไปโดยลักษณะยถาโทษอันกราบทูลไว้นั้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฟังดังนั้น ก็ดำรัสวิงวอนไปเป็นหลายครั้ง พันท้ายนรสิงห์ก็มิยินยอมอยู่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาการุณภาพแก่พันท้ายนรสิงห์เป็นอันมาก จนกลั้นน้ำพระเนตรนั้นไว้มิได้ จำเป็นจำทำตามพระราชกำหนด จึงดำรัสสั่งให้นายเพชฌฆาตให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์เสีย แล้วให้ทำศาลขึ้นสูงประมาณเพียงตา และให้เอาศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลนั้น แล้วให้ออกเรือพระที่นั่งไปประพาสทรงเบ็ด ณ ปากน้ำเมืองสาครบุรี แล้งเสด็จกลับยังพระนคร และศาลเทพารักษ์ที่ตำบลโตกขามนั้น ก็มีปรากฏมาตราบเท่าทุกวันนี้

จึงพระบาทบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชดำริว่า ณ คลองโคกขามนั้นคดเคี้ยวนัก คนทั้งปวงจะเดินเรือเข้าออกก็ยาก ต้องอ้อมวงไปไกลกันดารนัก ควรเราจะให้ขุดลัดตัดเสียให้ตรงจึงจะชอบ

อนึ่งพันท้ายนรสิงห์ซึ่งตายเสียนั้น เป็นคนสัตย์ซื่อมั่นคงนัก สู้เสียสละชีวิตมิได้อาลัย กลัวว่าเราจะเสียพระราชประเพณีไป เรามีความเสียดายนักด้วยเป็นข้าหลวงเดิมมาแต่ก่อน อันจะหาผู้ซึ่งรักโคร่ซื่อตรงต่อเจ้าเหมือนพันท้ายนรสิงห์นี้ยากนัก แล้วดำรัสให้เอากเฬรพันท้ายนรสิงห์มาแต่งการฌาปนกิจพระราชทานเพลิงศพ และบุตรภรรยานั้นพระราชทานเงินทองสิ่งของเป็นอันมาก แล้วมีพระราชโองการตรัสสั่งสมุหนายกให้กะเกณฑ์เลขหัวเมืองให้ได้สามหมื่นให้ขุดคลองโตกขาม และให้ขุดลัดตัดให้ตรงตลอดไป โดยลึกหกศอก ปากคลองกว้างแปดวา พื้นคลองกว้างห้าวา และให้พระราชสงครามเป็นแม่กองคุมพงหัวเมืองทั้งปวง ขุดคลองจงแล้วสำเร็จดุจพระราชกำหนด...”

เนื้อความเรื่องพันท้ายนรสิงห์ในพระราชพงศาวดารมีเท่านี้ ถือว่าเป็นเกล็ดประวัติศาสตร์ และไม่ได้บอกว่าพันท้ายนรสิงห์มีชื่อเดิมว่าอะไร มีเมียชื่ออะไร ทั้งมีเหตุผลที่ทำให้หัวเรือชนกิ่งไม้หักนั้น เนื่องจากคลองคดมาก

ในปี พ.ศ.๒๔๘๘ คณะศิวารมณ์ได้นำพระนิพนธ์เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์” ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล มาแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุง ที่มีเพลงอมตะ “น้ำตาแสงไต้” เป็นเพลงเอก เรื่องนี้พันท้ายนรสิงห์มีชื่อเดิมว่า สิน มีภรรยาชื่อ นวล ส่วนเหตุผลที่คัดท้ายให้เรือพุ่งชนต้นไม้จนโขนหัวเรือหักนั้น ก็เพราะพันท้ายนรสิงห์รู้ว่ามีคนดักปลงพระชนม์อยู่ข้างหน้า จึงหยุดยั้งขบวนเสด็จไว้เพื่อถวายความปลอดภัย ซึ่งส่วนนี้เป็นงานสร้างสรรค์ของ “เสด็จพระองค์ชายใหญ่” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล

การนำสร้างพันท้ายนรสิงห์ที่อยู่ในพงศาวดารไม่ว่าฉบับไหนไปสร้างเป็นละครหรือภาพยนตร์ ไม่ต้องซื้อบทประพันธ์จากใคร เพราะเป็นประวัติศาสตร์ แต่ถ้าจะให้พันท้ายนรสิงห์มีชื่อเดิมว่า สิน เมียชื่อ นวล แล้วมีคนดักปลงพระชนม์อยู่ข้างหน้า จึงถวายความปลอดภัยยับยั้งขบวนเสด็จ ก็เป็นพระนิพนธ์ของ “พระองค์ชายใหญ่” ซึ่งมีลิขสิทธิ์

แต่ถ้าจะดัดแปลงอิงประวัติศาสตร์เหมือนกัน ให้พันท้ายนรสิงห์ชื่ออื่น เช่น สิงห์ มีเมียชื่อ น่วม และเหตุที่ชนก็เพราะหลับใน ก็สร้างไปได้เลย ไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ใคร เรื่องประวัติศาสตร์ กับ วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ จึงต่างกันตรงนี้.......

 

Credit : อ.โรม บุนนาค

......


Ayutthaya online : www.arjanpong.com
Time : 06.00-12.00 น./17.00-21.00 น.
"ฟังเพลงเก่า ข่าวอยุธยา"
#เพลงเก่า #ข่าว #ธรรมะ

ยาธรณีสัณฑฆาต

ชื่อสินค้า

ยาธรณีสัณฑฆาต ตราพลังภูผา

ราคา

250.00 บาท

รายละเอียด

เเก้ปวด เเก้เมื่อย เเก้ษัย ท้องผูก เถาดาน กรดไหลย้อน ชามือชาเท้า เจ็บเอ็น เส้นตึง ลมตี รักษโรคอัมพฤษ ชะล้างคราบไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในต่างๆ เลือดลมไหลโล่ง โปร่งสบาย

หมวดหมู่สินค้า

ยาธรณีสัณฑฆาต

เพิ่มเมื่อ

13/06/2015

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาบำรุงร่างกาย ถ่ายของเสีย

ชื่อสินค้า

ยาบำรุงร่างกาย ถ่ายของเสีย

ราคา

350.00 บาท

รายละเอียด

เป็นยาบำรุงร่างกาย ระบาย ถ่ายของเสีย ลดไข้ เเก้อักเสบ บำรุงตับ ขับสารพิษ ช่วยระบายไล่น้ำเหลืองเสีย ออกจากร่างกาย

หมวดหมู่สินค้า

ยาบำรุงร่างกาย ถ่ายของเสีย

เพิ่มเมื่อ

22/01/2012

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
น้ำมันไพลคลายเส้น

ชื่อสินค้า

น้ำมันไพลคลายเส้น

ราคา

150.00 บาท

รายละเอียด

เเก้ปวดเเก้เมื่อย ไมเกรน เเมลงพิษสัตว์กัดต่อย เเก้หวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล ใช้หยดเดียวหยุดกึกทันที...เเก้ปวด เเก้เมื่อย ฟกช้ำดำเขียว ตะคริว นิ้วล๊อก ปวดหัว ไมเกรน เชื้อรา น้ำกัดเท้า ฮ่องกงฟุต มีกลิ่นหอมเเก้เวียนหน้าตาลาย......

หมวดหมู่สินค้า

น้ำมันไพลคลายเส้น

เพิ่มเมื่อ

22/01/2012

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
น้ำสมุนไพร สพาร์ค

ชื่อสินค้า

น้ำสมุนไพร สพ๊าค

ราคา

15.00 บาท

รายละเอียด

เเก้ปัสสาวะอักเสบ บำรุงต่อมลูกหมากบำรุงไต ล้างไตเเละบำรุงมดลูกกับต่อมลูกหมาก เเก้ขัดเบา ปัสสาวะเป็นเลือด ประจำเดือนมาผิดปกติ ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย ดื่มเป็นประจำจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล หนุ่มขึ้นสาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด......

หมวดหมู่สินค้า

น้ำสมุนไพร สพาร์ค

เพิ่มเมื่อ

23/01/2012

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาเเก้ ริดสีดวงทวาร

ชื่อสินค้า

ยาเเก้ ริดสีดวงทวาร

ราคา

350.00 บาท

รายละเอียด

รักษาริดสีดวง,ริดสีดวงเเตก,ริดสีดวงอักเสบ, ถ่ายมาเป็นเลือด เจ็บปวดบวมเป่งอยู่ตลอดเวลา ช่วยสมานส่วนปลายสุดของลำใส้ใหญ่ไม่ให้เกิดการอักเสบลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ เป็นยาระบายเเก้ท้องผูก ลดอาการคันรอบๆหัวริดสีดวง

หมวดหมู่สินค้า

ยาเเก้ ริดสีดวงทวาร

เพิ่มเมื่อ

28/11/2012

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
หญ้าหวาน Organic

ชื่อสินค้า

หญ้าหวาน Organic

ราคา

70.00 บาท

รายละเอียด

ให้ความหวานเเทนน้ำตาลเเละผงชูรส ช่วยฟื้นฟูตับอ่อน ไม่ให้เเคลอรี่ ไม่มีพลังงาน ปลอดสารเคมี ไม่มียาฆ่าเเมลง

หมวดหมู่สินค้า

หญ้าหวาน Organic

เพิ่มเมื่อ

22/05/2015

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาสีฟันสมุนไพร

ชื่อสินค้า

ยาสีฟันสมุนไพร พลังภูผา

ราคา

150.00 บาท

รายละเอียด

ปากเป็นเเผล ร้อนใน ปวดฟัน รำมะนาดเหงือกบวม เเผลในช่องปาก เลือดออกตามไรฟัน รักษาเเผลในช่องปาก ช่วยเลิกบุหรี่ ยาเสพติด

หมวดหมู่สินค้า

ยาสีฟันสมุนไพร

เพิ่มเมื่อ

06/06/2015

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาหอมบำรุงหัวใจ

ชื่อสินค้า

ยาหอมบำรุงหัวใจ

ราคา

150.00 บาท

รายละเอียด

เเก้ลม วิงเวียน ใจสั่น ปวดศรีษะ เเก้ไข้ เเก้ร้อนใน บำรุงหัวใจ ไมเกรน สดชื่นเเจ่มใสชื่นบาน

หมวดหมู่สินค้า

ยาหอมบำรุงหัวใจ

เพิ่มเมื่อ

05/06/2015

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ข้าวกล้องงอก

ชื่อสินค้า

ข้าวกล้องงอก บำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์

ราคา

450.00 บาท

รายละเอียด

บำรุงสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ รักษาท้องผูก เบาหวาน

หมวดหมู่สินค้า

ข้าวกล้องงอก

เพิ่มเมื่อ

30/11/2012

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาน้ำวัยทอง ยาดองมะกรูด

ชื่อสินค้า

ยาน้ำวัยทอง ยาดองมะกรูด

ราคา

350.00 บาท

รายละเอียด

บำรุงเลือด บำรุงลม ช่วยเลือดใสไล่เลือดเสีย ไล่ลมในกระดูก ประจำเดือนมาผิดปกติ บำรุงดูเเลรักษาต่อมลูกหมาก เเก้อาการร้อนวูบวาบ ชามือชาเท้า ขนาดบรรจุ 500 cc.

หมวดหมู่สินค้า

ยาน้ำวัยทอง ยาดองมะกรูด

เพิ่มเมื่อ

30/11/2012

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
พลังภูผา ยาเเก้ Office Syndrome

ชื่อสินค้า

พลังภูผา ยาเเก้ Office Syndrome

ราคา

80.00 บาท

รายละเอียด

เเก้อาการปวดคอ ตึงบ่า ตึงไหล่

หมวดหมู่สินค้า

พลังภูผา ยาเเก้ Office Syndrome

เพิ่มเมื่อ

27/10/2019

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ภูผา ถุงผ้านำสมัย

ชื่อสินค้า

"ภูผา"ถุงผ้านำสมัย

ราคา

55.00 บาท

รายละเอียด

ถุงผ้าลดโลกร้อน

หมวดหมู่สินค้า

ภูผา ถุงผ้านำสมัย

เพิ่มเมื่อ

25/07/2019

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
     


 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_jUHKM1YHcc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>